Regulamin.

I. Strony umowy.

Właścicielem Sklepu internetowego www.arek-meble.pl jest Salon Meblowy, z siedzibą w 64-100 Leszno ul. Dekana 6B NIP:6961310383, REGON: 302117234, zwany w dalszej części regulaminu Sklepem. Sklep internetowy www.arek-meble.pl jest platformą handlową umożliwiającą zakup mebli i artykułów wyposażenia wnętrz oferowanych przez Sklep. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia w Sklepie mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, które posiadają zdolność do czynności prawnych i zwane są w dalszej części Regulaminu Klientem. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a Sklepem. Zakładając konto oraz dokonując zakupów w Sklepie Klient akceptuje Regulamin. Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego. Warunkiem przeprowadzenia transakcji w Sklepie jest przeprowadzenie rejestracji (poprawne wypełnienie wymaganych pól formularza rejestracyjnego, wraz z zaakceptowaniem Regulaminu). Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane przez arek-meble.pl do celów realizacji Zamówienia (umowy sprzedaży) oraz do celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, przy czym Klient, będący osobą fizyczną, składając Zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów wcześniej wymienionych

II. Ceny

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami). Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu.

III. Składanie zamówień

Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. W związku z powyższym złożenie zamówienia w Sklepie nie jest traktowane jako przystąpienie Klienta do umowy kupna-sprzedaży i nie ma charakteru wiążącego dla żadnej ze stron. Zamówienia można składać bezpośrednio w naszym Sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma od Sklepu e-mail, w którym Sklep doprecyzuje szczegóły realizacji zamówienia i warunki dostawy. Oferta transakcji złożona Klientowi w tym e-mailu jest dla Sklepu wiążącą przez okres jednego tygodnia. Wpłata na konto bankowe lub do kasy Sklepu należnej kwoty jest równoznaczna z akceptacją przez Klienta wszystkich warunków transakcji przedstawionych przez Sklep w e-mailu i jego przystąpieniem do umowy kupna - sprzedaży. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego przez Klienta zamówienia istnieje możliwość dodatkowych kontaktów telefonicznych lub mailowych z Klientem. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

IV. Termin realizacji

Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu należności za zamówienie na konto bankowe lub po potwierdzeniu zamówienia. Zamówienie realizowane jest w terminie od 2 do 8 tygodni. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sklep realizacji zamówienia do chwili skompletowania wszystkich składowych zamówienia i przygotowania towaru do wysyłki (przy czym uwzględniane są tylko dni robocze). Warunkiem wysłania towaru do Klienta jest uzgodnienie z nim daty wysyłki towaru. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia.

V. Formy płatności

W Sklepie przyjęte są trzy formy płatności:

1) przesyłka za pobraniem Klient płaci 100 % należności przy dostawie mebli

2) przedpłata 100%. Klient płaci 100 % należności przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

3) zakup poprzez system ratalny Płatności mogą być dokonane przelewem na konto bankowe sprzedawcy lub wpłatą gotówkową do kasy w naszym sklepie meblowym w Lesznie. Podstawą dokonania płatności jest e-mail wysłany przez Sklep do Klienta. Znajdują się w nim wszystkie dane niezbędne do dokonania operacji tj: dane osobowe Klienta - zgodne z zamówieniem, numer konta bankowego, na które Klient dokonuje wpłaty, ( 16 1090 1258 0000 0001 1918 7332 ) nazwę i adres właściciela rachunku, tytuł zapłaty, adres sklepu meblowego w Lesznie Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane jest paragonem, lub fakturą VAT, która razem z towarem jest wysyłana do Klienta na adres pocztowy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym.

VI. Dostawa i Koszty wysyłki

O koszcie transportu Klient informowany jest w e-mailu, w którym Sklep odpowiada na zamówienie złożone przez Klienta. Dopiero po otrzymaniu informacji o naliczonych przez Sklep kosztach transportu Klient decyduje się na zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Koszt transportu uzależniony jest od odległości, wartości zamówienia, wagi oraz gabarytów przesyłki i ustalany jest dla każdego zamówienia indywidualnie. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, lub transportem własnym Sprzedawcy, a termin wysyłki uzgadniany jest z Klientem w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia. Na życzenie Klienta Sklep zrealizuje zamówienie w kilku osobnych dostawach, jednak wiązać się to może z naliczeniem Klientowi wyższych kosztów transportu. Meble dostarczane są w paczkach, do samodzielnego montażu Koszty Dostawy nie obejmują usługi wniesienia mebli do mieszkania i ich montażu. Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę spedycyjną jest naruszona, Klient zobowiązany jest rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkodowy. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

VII. Ochrona danych osobowych

Dokonując rejestracji Klient udziela firmie Salony Meblowe z siedzibą w Lesznie zgody na przechowywanie i przetwarzanie w celu realizacji zamówienia danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Dane osobowe pozyskane w trakcie działalności Sklepu wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Sklep traktuje uzyskane dane jako poufne i chroni je przed dostępem osób trzecich. Każdy Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

VIII. Reklamacje

Wszystkie towary są objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli w szczególności skór, eko-skór, tkanin, drewna itp. mają wyłącznie charakter orientacyjny. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu reklamacyjnego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki. Brak sporządzenia przez Klienta i dostawcę przesyłki protokołu reklamacyjnego jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sklepu za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Klient traci prawo reklamowania ich. Chcąc zgłosić roszczenie reklamacyjne Klient powinien wysłać do Sklepu zgłoszenie reklamacyjne listem poleconym na adres: 64-100 Jarocin ul. Dekana 6b, lub na adres mail: meblearek@wp.pl Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii Faktury Vat, paragonu, karty gwarancyjnej (jeśli została wydana) oraz - w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - kopii protokołu reklamacyjnego spisanego z dostawcą przesyłki. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, drewna, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru. Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową wyłącznie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Klient traci powyższe uprawnienia jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

IX. Postanowienia końcowe

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta, nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz Zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru. Właściwym sądem do rozstrzygania sporów związanych z umową sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl